• REGULAMIN  REKRUTACJI   KANDYDATÓW

    DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA nr 1

    CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I  USTAWICZNEGO

    W KWIDZYNIE 

    na rok szkolny 2023/2024

    Opracowany na podstawie:

                1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021  poz. 1082  (z późn.zm);

    2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U.  z 2022, poz. 2431);

    3. Zarządzenie Nr 11 /2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024.


    4. Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Kwidzynie w sprawie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej  będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

    § 1

    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie prowadzi nabór do:

    Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w zawodzie technik mechatronik.

    § 2

     

    Nabór do  Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 prowadzony jest w formie tradycyjnej.

    § 3

     

    Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:


    Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin
    w postępowaniu rekrutacyjnym

    Termin w postępowaniu uzupełniającym

    1

    Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół dla dorosłych
    i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły wraz z dokumentami, z wyłączeniem szkół, w których przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub predyspozycji w danym zawodzie.

    od 15 maja 2023 r.

    do 20  czerwca 2023 r.

    do godz. 15.00

    od 1 sierpnia 2023 r.

    do 3 sierpnia 2023 r.

    do godz. 15.00

    2

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego na daną formę kształcenia.

    do 12 lipca 2023 r.
    do godz. 15.00

     

    3

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

    do 12 lipca 2023, r.

     

    do 3 sierpnia 2023 r.

    4

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

     

     

     do 18 lipca 2023 r.

     

     

    do 10 sierpnia 2023 r.

    5

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     

    19 lipca 2023 r.

    do godz. 15.00

    11 sierpnia 2023 r.

    do godz. 15.00

    6

    Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

    do 24 lipca 20223 r.

    do 11 sierpnia 2023 r.

    7

    Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

    **.

    **W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, kandydat informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 17 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której słuchacz został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2023 r. Nieprzedłożenie  do 24 września 2023 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której słuchacz został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie
    w  zawodzie, do którego został przyjęty.

     

    do 26 lipca 2023 r.

    do godz. 15.00

    do 17 sierpnia 2023 r.

    do godz. 15.00

    8

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     

    do 27 lipca 2023 r.  

    do godz. 14.00

    do 18 sierpnia 2023 r.

    do godz. 14.00

    9

    Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej    kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
    w szkole

    do 27 lipca 2023 r. 

    do godz. 14.00

    do 18 sierpnia 2023 r.

    do godz. 14.00

    10

    Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

    do 28 lipca 2023 r. 

     

    do 18 sierpnia 2023 r.

    do godz. 14.00

    11

    Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    do 1  sierpnia  2023 r.

    do 23 sierpnia 2023 r.

    12

    Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

    13

    Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

    14

    Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

     

     

    § 4

       1. Na semestr pierwszy klasy I  Branżowej Szkoły II stopnia nr 1przyjmuje się kandydatów, którzy:
    1)  posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

    2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

    3) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

    2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
    w ust. 1 pkt 1 i 2, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

    1) wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka polskiego i matematyki, oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora  szkoły jako brane pod uwagę
    w postępowaniu rekrutacyjnym do  szkoły a mianowicie  język obcy (IV.1- symbol na świadectwie) i fizyka ;

    2) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;

     

    3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora  szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do  szkoły:

    o celujący - 18 punktów

    o bardzo dobry - 17 punktów

    o dobry 14 - punktów

    o dostateczny - 8 punktów

    o dopuszczający - 2 punkty

    1.     Za ukończenie szkoły branżowej I stopnia  z wyróżnieniem - 7 punktów.

     

    2.     Na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających  rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia.

     

    3.     Na semestr pierwszy klasy I  Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 przyjmuje się również  kandydatów będący absolwentami zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2013/2014 i posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

     

     

    4.     Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej:

     

    o celujący - 18 punktów

     

    o bardzo dobry - 17 punktów

     

    o dobry 14 – punktów

     

    o dostateczny - 8 punktów

     

    o dopuszczający - 2 punkty

     

    5.     Za ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej  z wyróżnieniem - 7 punktów.

     

     

    § 5

     

    1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w szkole  następujące dokumenty:

    •   podpisany wniosek (podanie) o przyjęcie. Wniosek dostępny w sekretariacie szkoły.

    •   świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej.

    •  zaświadczenie o zawodzie nauczanym, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

     

     

    2. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły branżowej II stopnia, potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez uzupełnienie wniosku o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie
    o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  podjęcia praktycznej nauki zawodu.

     

     

     

     

     

    § 6


    1. Rekrutacja przebiega w trzech etapach.

    2. W pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria wymienione w § 4 i § 6 oraz złożone dokumenty, o których mowa w § 5.

    3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
    z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

    4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

    1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria , o których mowa w art. 131.ust.2

    ustawy  - Prawo oświatowe  (t.j. Dz.U. z 2020  poz. 910 z późn.zm); ;

    2) w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria:

    a) wielodzietność rodziny kandydata,

    b) niepełnosprawność kandydata,

    c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

    d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

    e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

     

    5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.

     

    6. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 3 do wniosku (podania)
    o przyjęcie do szkoły dołącza się opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa
    w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.


    7. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 do wniosku (podania)
    o przyjęcie do szkoły dołącza się:

    a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

    b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023, poz.100),

    c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

    d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
    9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 447, 1700, 2140).

     

    8. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 pkt. 2 do wniosku (podania)
    o przyjęcie do szkoły dołącza się:

    a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

    b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności dziecka kandydata, niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
    27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

    c) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

     

    § 7

    1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
    i kandydatów nieprzyjętych, kandydat/rodzic kandydata niepełnoletniego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

    2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez kandydata/rodzica kandydata niepełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

    3. Kandydat/rodzic kandydata niepełnoletniego może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

    4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.