• REGULAMIN  REKRUTACJI   KANDYDATÓW

    DO TECHNIKUM nr 3   i    BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA nr 4

    CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I  USTAWICZNEGO

    W KWIDZYNIE 

    na rok szkolny 2023/2024

    Opracowany na podstawie:

    1.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021  poz.1082
    z  późn. zm);

    2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2021, poz. 1082);

    3. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych,
    o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024  (ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki).

    5.  Zarządzenie nr  8/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Kwidzynie w sprawie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej  będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

     

    § 1

     

    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie prowadzi nabór do:

     1. Technikum nr 3

     - na podbudowie programowej szkoły podstawowej w zawodach:

    • technik elektronik

    • technik elektryk

    • technik mechatronik

    • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

     2. Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4

     -  na podbudowie programowej szkoły podstawowej w zawodach:

    · mechanik pojazdów samochodowych

    mechatronik

    monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

    stolarz

    klasa wielozawodowa - obowiązkowa umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zgodnie z art. 130 ust. 7a ustawy z dnia
    14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.);

     


    § 2

     

    Nabór do Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 prowadzony jest elektronicznie.


    § 3


    Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

     

    Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin
    w postępowaniu rekrutacyjnym

    Termin w postępowaniu

    uzupełniającym

    1.      

    Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

    od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

    od 01 sierpnia 2023 r. do 03 sierpnia 2023 r.

    2.      

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

     

    do 12 lipca  2023 r. do godz. 15.00

     

    3.      

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

     

    do 12 lipca  2023 r.

    do 03 sierpnia 2023 r.

    4.      

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

     

    do 18 lipca  2023 r.

    do 10 sierpnia 2023 r.

    5.      

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    19 lipca 2023 r. do godz. 15.00

    do 11 sierpnia 2023 r.

    do godz. 15.00

    6.      

    Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

     

    od 15 maja 2023 r. do 24 lipca  2023 r.

    do 11 sierpnia 2023 r.

    7.      

    Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

     

    ** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 26  lipca 2023 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do

    17 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2023 r.

    Do 26 lipca 2023 r.

    godz. 15:00

    do 17 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

    8.      

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    27 lipca 2023 r. do godz. 14:00

    do 18 sierpnia 2023 r.

    9.      

    Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty
    o liczbie wolnych miejsc w szkole

    27 lipca 2023 r.

    do 18 sierpnia 2023 r.

    10.   

    Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

    do 28 lipca 2023 r.

    do 21 sierpnia 2023 r.

    11.   

    Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    do 1 sierpnia 2023 r.

    do 26 sierpnia 2023 r.

    12.   

    Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    13.   

    Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    do 5 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    14.   

    Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    do 5 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

     

       

    § 4

    1.    
    O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum lub szkoły branżowej I stopnia decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200,w tym:

     

    - 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte
    w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z języka polskiego i matematyki przelicza się  na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. przedmiotów mnożony przez 0,35. Wynik procentowy z języka obcego  mnoży się przez 0,3.

     - 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, języka obcego
    (II.1.- symbol na świadectwie), matematyki i fizyki (maksymalnie 72 punkty) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 28 punktów).

    2.  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, to:

    a. język polski

    b. język obcy (II.1. – symbol na świadectwie)

    c. matematyka

    d. fizyka

     3. Sposób przeliczania na punkty ocen z  w/w obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

    celujący

    - 18 punktów

    bardzo dobry

    - 17 punktów

    dobry

    - 14 punktów

    dostateczny

    - 8 punktów

    dopuszczający

    - 2 punkty

     

    4. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    a. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,

    b. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
    w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

    c. za uzyskanie w zawodach wiedzy kandydat otrzymuje:   

      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

    a)   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

    b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
          7 punktów,

    c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
          5 punktów;

      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

    a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

    b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

    c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim

    organizowanym przez kuratora oświaty:

    a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

    b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -               przyznaje się 7 punktów,

    c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

    d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

    e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

    f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

    a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

    b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

    c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

      za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

    a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

    b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

    c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

    d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

     5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     

    § 5

     

    1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają w szkole pierwszego wyboru następujące dokumenty:

    • wydrukowany z systemu elektronicznego, podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wniosek (podanie) o przyjęcie do klasy pierwszej wraz
    z załącznikami.

    •   poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

    •   poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

    • kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim o ile kandydat takie posiada,

    •  umowę z pracodawcą - dotyczy młodocianych pracowników.

     2. We wniosku (podaniu) określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  Można wybrać maksymalnie trzy różne szkoły a w każdej ze szkół dowolną liczbę zawodów.

     3. W systemie rekrutacji (elektronicznej rejestracji kandydata)  kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

    4. Kandydaci zakwalifikowani do technikum i szkoły branżowej I stopnia, potwierdzają wolę podjęcia nauki składając  następujące dokumenty:

    •   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

    •   zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał),

    •  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do    podjęcia praktycznej nauki zawodu,

    •  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim o ile kandydat takie posiada,

    •  kartę informacyjną potwierdzającą przyjęcie ucznia do szkoły.

     

    § 6


    Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do technikum w pierwszej kolejności.

     

    § 7

    1. Rekrutacja przebiega w trzech etapach.

    2. W pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria wymienione w § 4 i § 6 oraz złożone dokumenty, o których mowa w § 5.

    3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
    z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

    4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

    a) wielodzietność rodziny kandydata,

    b) niepełnosprawność kandydata,

    c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

    d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

    e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

    f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

    g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.

    6. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 3 do wniosku (podania)
    o przyjęcie do szkoły dołącza się opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa
    w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.
    7. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 do wniosku (podania)
    o przyjęcie do szkoły dołącza się:

    a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

    b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 100),

    c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

    d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
    9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022,  poz.447, 1700, 2140).

     

    § 8


    Rodzice kandydatów, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 127 ust.13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

    (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.);

      

    § 9

    1. W terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

    i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
    z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
    2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
    z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

    3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

    4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

     

    WAŻNE!!!

    Uczeń, który w roku kalendarzowym 2023  nie ukończy 15 lat zobowiązany jest do przedstawienia pracodawcy pozytywnej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu podpisania umowy o pracę z pracownikiem młodocianym. Powyższą opinię o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.

    Kontakt :

    Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn

    Telefon55 279 21 19

     

    Podstawa prawna : Kodeks Pracy  art. 191 § 2