• Kwidzyn, 17 lutego 2023 r.

     

    Zarządzenie nr  8/2023

    z dnia 17   lutego 2023 r.

    Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.

           w sprawie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, branżowej          szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej  będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

    Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
           (t.j. Dz. U. z 2021  poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

    § 1

                    1.     Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane                      pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 należą: 1) język polski, 2) matematyka,
                    3) język obcy (II.1.- symbol na świadectwie), 4) fizyka.

     

                   2.    Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia,                             zasadniczej szkoły zawodowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 należą:                                      1) język polski, 2) matematyka, 3) język obcy (IV.1 – symbol na świadectwie), 4) fizyka.

     

    § 2

    Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

                                                                 § 3

    Niniejsze Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.