• HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024

     

    - OD 15 MAJA 2023 DO 20 CZERWCA 2023 DO GODZ. 15:00

     – TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

     

     - OD 01 SIERPNIA 2023 DO  03 SIERPNIA 2023

     –  TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

     

    Składanie wniosków droga elektroniczną przez system nabór : https://nabor.pcss.pl/powiatkwidzyn/szkolaponadpodstawowa/

     

    - przyniesienie do szkoły pierwszego wyboru wydrukowanego wniosku, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych oraz załączników.

    https://nabor.pcss.pl/powiatkwidzyn/szkolaponadpodstawowa/

    - DO 12 LIPCA 2023 GODZ. 15:00

     

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

     

    - DO 12 LIPCA 2023   – TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

    - DO 03 SIERPNIA 2023 – TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

     

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

     

    - DO 18 LIPCA 2023   – TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

    - DO 10 SIERPNIA 2023 – TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

     

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

     

    - DO 19 LIPCA 2023 r. godz. 15:00  – TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

    - DO 11 SIERPNIA 2023 r. godz. 15:00 – TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

     

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     

    - OD 15 MAJA 2023 r. do 24 LIPCA 2023 r.

     –  TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

    - OD 11 SIERPNIA 2023 r.  – TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

     

    Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. ( nie dotyczy młodocianych pracowników – branżowa szkoła I stopnia)

     

    - DO 26 LIPCA 2023 r. godz. 15:00 

     – TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

    - DO 17 SIERPNIA 2023 r. godz. 15:00

     – TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

     

    Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

     

    ** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 26  lipca 2023 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 17 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2023 r

     

    - DO 27 LIPCA 2023 r. godz. 14:00 

     – TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

    - DO 18 SIERPNIA 2023 r.  – TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

     

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     

    - DO 27 LIPCA 2023 r.  – TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

    - DO 18 SIERPNIA 2023 r.  – TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

     

    Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc  w szkole.

     

     

     

    - DO 28 LIPCA 2023 r.  – TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

    - DO 21 SIERPNIA 2023 r.  – TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

     

    Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

     

    - DO 01 SIERPNIA 2023 r.  – TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

    - DO 26 SIERPNIA 2023 r.  – TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

     

    Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     

    Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 5 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 5 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

     


    DOTYCZY TYLKO UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

    – MŁODOCIANY PRACOWNIK

     

    Uczeń, który w roku kalendarzowym 2023  nie ukończy 15 lat zobowiązany jest do przedstawienia pracodawcy pozytywnej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu podpisania umowy o pracę z pracownikiem młodocianym. Powyższą opinię o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.

    Kontakt : ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn

    Telefon: 55 279 21 19

    Podstawa prawna : Kodeks Pracy  art. 191 § 2