• STATUT

     Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

      

     Rozdział I

      Postanowienia ogólne

      

     § 1.

      

     1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, zwane dalej „Zespołem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Kwidzyńskiego powołaną w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi.
     2. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły i placówki:
     1. Technikum nr 3 w Kwidzynie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie;
     2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie;
     3. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie .
     4. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kwidzynie .
     5. Szkoła Policealna nr 3 w Kwidzynie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.
     1. Siedzibą Zespołu jest miasto Kwidzyn; adres: ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn.
     2. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn.

      

     § 2.

      

     1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Powiatu Kwidzyńskiego.
     2. W Zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań szkół wchodzących w skład zespołu.
     3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.

      

     Rozdział 2

     Cele i zadania zespołu

      

     § 3.

      

             

          Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności  zarządzania szkołami i placówkami wymienionymi w §1 ust. 2.

      

     §4.

           

          Zadaniem Zespołu jest:

     1. zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących w skład Zespołu;
     2. zarządzanie i administrowanie obiektami należącymi do szkół wchodzących w skład Zespołu;
     3. organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół wchodzących w skład Zespołu;
     4. prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących w skład Zespołu.

      

      

     Rozdział 3

     Dyrektor Zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących w skład Zespołu

      

     §5.

      

     1. Dyrektor Zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem   wykonawczym Zespołu oraz jednoosobowym organem wykonawczym szkół               wchodzących w skład Zespołu.

     2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone        w odrębnych przepisach dla:

     1. kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Kwidzyńskiego, którą zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz;
     2. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
     3. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
     4. dyrektora szkół wchodzących w skład Zespołu opisane w ich odrębnych statutach.

     3.   Dyrektor szkoły :

      1. kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
      2. sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole
      3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
      4. realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
      5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
      6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
      7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
      8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
      9. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
      10. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie   kształcenia specjalnego ucznia;
      11.  współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

     12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych.

     4.  Dyrektor  przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy Zespołu oraz szkół wchodzący w skład Zespołu przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

     §6.

      

     1.  Rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu tworzą wspólną Radę pedagogiczną Zespołu.

     2.    Rada pedagogiczna  działa na podstawie „Regulaminu Rady pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie ” szkół wchodzących w skład Zespołu, który określa:

     1. organizację zebrań;
     2. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
     3. sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej;
     4. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

      

     §7.

      

     1.   Rady rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu tworzą wspólną Radę rodziców Zespołu.

     2.   Wewnętrzną strukturę Rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie”, uchwalony przez wspólnie działającą radę rodziców Zespołu.

      

     §8.

      

     1.   Samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład Zespołu tworzą wspólny Samorząd Uczniowski  Zespołu.

     2.   Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego  określa „Regulamin samorządu uczniowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie”” uchwalony przez ogół uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

      

      

     Rozdział 5

     Pracownicy zespołu

      

     § 9.

      

        1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do wykonania zadań Zespołu, w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład Zespołu.
        2. Zakresy zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład Zespołu określają statuty  tych szkół.
        3. W Zespole utworzono stanowiska

     1) Wicedyrektora;

     2) kierownik warsztatów szkolnych;

     3) kierownik szkolenia praktycznego.

        1. Osoby pełniące funkcje opisane w ust.3 są pełnią te funkcje jednocześnie we wszystkich szkołach wchodzących w skład Zespołu.
        2. Zakresy zadań osób pełniących funkcje opisane w ust.3 określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

      

      

      

     Rozdział 6

     Postanowienia końcowe

      

     § 10.

      

       1.   Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w trybie           właściwym dla jego nadania.