• Deklaracja dostępności

    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ckziukwidzyn.edu.pl/.

     

    Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częciowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     

    dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

    zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-06

    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-25

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Wichowski - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.

    E-mail:ckziu@ckziukwidzyn.edu.pl

    Każdy ma prawo:

     

    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

     

    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do:

     

    organu prowadzącego - Powiat Kwidzyński

    organu nadzorujacego - Kuratotium Oświaty w Gdańsku

    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Dostępność architektoniczna

    Budynek główny

    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

    ul. Staszica 25

    82 – 500 Kwidzyn

     

    Do budynku prowadzą 2 wejścia.

    Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

    Budynek wyposażony w tablice informacyjne, w tym w jaki sposób przywołać pracownika w celu załatwienia sprawy.

    Miejsca parkingowe ogólnodostepne, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

    Budynek nie posiada windy.

    Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Budynek Nr 2

    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

    ul. Staszica 27

    82 – 500 Kwidzyn

     

    Do budynku prowadzą 2 wejścia.

    Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

    Budynek wyposażony w tablice informacyjne, w tym w jaki sposób przywołać pracownika w celu załatwienia sprawy.

    Miejsca parkingowe ogólnodostepne, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

    Budynek nie posiada windy.

    Dla osób na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny kierować się do sekretariatu.

    Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Budynek Nr 3

    Centrum Kształcenia Praktycznego w Kwidzynie

    ul. Ogrodowa 4A

    82 – 500 Kwidzyn

     

    Do budynku prowadzi 1 wejście.

    Podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym budynku.

    Budynek wyposażony w tablice informacyjne, w tym w jaki sposób przywołać pracownika w celu załatwienia sprawy.

    Miejsca parkingowe ogólnodostepne, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem szkoły.

    Budynek nie posiada windy.

    Dla osób na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny kierować się do sekretariatu.

    Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Inne informacje

    Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

     

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

    Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

    Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

    Łącze do sprawozdania z oceny dostępności strony internetowej: Raport